طبیعت بکر«چشمه پونه»

می گویند مارازپونه بدش می آید.اما همیشه اینگونه نیست. طبیعت بکرودوست داشتنی محدوده جنوبی مشهدکه ازسویی به ارتفاعات وازسوی دیگربه ییلاقات طرقبه وشاندیزراه دارد،این روزها سرسبزی خاص وطراوتی ویژه رابه دوست داران محیط زیست هدیه می کند.«چشمه پونه»نام روستاوطبیعتی درحوالی مشهداست وتابلویی از زیبایی بی بدیل الهی قلمدادمی شود.

error: برای ذخیره عکس با من تماس بگیرید!